นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Policy) 

 

หจก. สมาร์ท โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“บริษัท” ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งแจ้งวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                  บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมายโดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัทจึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของท่านโดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับการเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรงบริษัทจะแจ้งการจัดเก็บให้ท่านทราบไม่เกิน30วันหลังจากการจัดเก็บ

                  ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหรือไม่ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                  การเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองศาสนาปรัชญาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความพิการข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรมจะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการคุ้มครองแรงงานประกันสังคมประกันสุขภาพสวัสดิการรักษาพยาบาลของลูกจ้างหรือตามที่กฎหมายกำหนด)

 

2.ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

                  บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทางเช่น

                  2.1ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์บริษัทขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการขายหรือเสนอราคา ดังต่อไปนี้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่อยู่ฯลฯ

                  2.2เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสนใจบริการของบริษัทบริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่านเช่นชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์

                  2.3บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้หมายเลขไอพี (IP Address) หรือเวลาการเข้าใช้งานเป็นต้น

                  2.4คุกกี้

                  เว็บไซต์ของบริษัทอาจใช้คุกกี้ในบางกรณีคุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัทบริษัทใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

                  เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนูในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้

 

3.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ตราบเท่าที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึงการรวบรวมการใช้การเปิดเผยการทำสำเนาการดัดแปลงการกำจัดข้อมูลหรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทอาจจะลบหรือทำลายทิ้งซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที

 

4.วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

                  บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มาเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัทโดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                  4.1 เพื่อเป็นข้อมูลในการออกใบเสนอราคาหรือใบกำกับภาษี

                  4.2เพื่อติดต่อและให้บริการหรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ

                  4.3เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของบริษัทหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

                  4.4การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม

                  4.5เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย

 

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                  บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกเว้นแต่กรณีดังนี้

                  5.1ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

                  5.2คำสั่งศาลพนักงานเจ้าหน้าที่หรือกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

                  โปรดทราบว่าบริษัทอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทในเครือธรรมนิติด้วยกันเพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ชื่อลูกค้าที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารที่อยู่อีเมลชื่อบริษัท (องค์กร) ตำแหน่งงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้น

                  เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆโปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บของบริษัทเอง

 

6.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

                  ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมดังนี้

                  6.1บริษัทป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหายการเข้าถึงทำลายใช้ดัดแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

                  6.2บริษัทจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงานลูกจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด

                  6.3ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างบริษัทอื่นๆเพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯและมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

                  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรือผ่านทางอีเมลworld-copier@hotmail.com  หรือผ่านCall Center เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

                  7.1การคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม

                                    7.1.1ท่านมีสิทธิโต้แย้งหรือคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

                  บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะไม่เก็บรวบรวมเปิดเผยส่งต่อหรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

                  การเพิกถอนความยินยอมนั้นอาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากความยินยอมของท่านทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอน

                  7.2การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านโดยบริษัทจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านภายในกำหนดระยะเวลา30 (สามสิบ) วันนับแต่มีการส่งคำขอถึงบริษัท

                  7.3การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล

                  7.4ขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                  7.5การลบข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถขอให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                  7.6การขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                  7.7การขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.ติดต่อเรา

ฝ่ายธุรกรรมคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 021800205-7 
โทรสาร : 021800208 
อีเมล์ : world-copier@hotmail.com 

 

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดโดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้วทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

วันที่แก้ไขล่าสุด 23 มกราคม 2566

 

Visitors: 614,865