เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ Blue Print BPS-550s

คุณสมบัติเครื่อง


 เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง
 ความละเอียดในการสร้างภาพและพิมพ์ 400 x 600 dpi.
 หน้าจอแบบ LCD แสดงคำสั่งด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ง่ายต่อการอ่านและแจ้งเตือนเครื่องขัดข้องเช่น หมึกหมด กระดาษหมด มาสเตอร์เต็ม
 ตั้งจำนวนงานพิมพ์ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 - 9,999
 สามารถอ่านต้นฉบับได้ถึงขนาดใหญ่สุด 310 x 432 ม.ม.
 พื้นที่ในกำรพิมพ์สำเนาขนาดใหญ่สุด A3
 รองรับความหนาของกระดาษสำเนาตั้งแต่ 40 – 130 แกรม
 สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ 5 ระดับ 55/70/85/105/130 แผ่นต่อนาที (A4)
 ถาดป้อนสำเนาวางได้ 1,000 แผ่น
 ถาดรองรับสำเนาทางออกจุได้ 1,500 แผ่น
 ระบบซูมย่อ-ขยายตั้งแต่ 50% - 200% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%
 ฟังก์ชั่นระบบย่อ-ขยำย 7 ระดับ (ย่อ 4 ระดับ: 71%, 81%, 87%, 94% และขยาย 3 ระดับ: 115%, 122%, 141%)
 ระบบขจัดภาพขึ้นพื้นแรงเงาอัตโนมัติทำให้ภาพสำเนาที่ได้แลดูสะอาด ง่ายต่อการอ่าน (Auto Shade Elimination)
 ระบบปรับความเข้ม-จำง 5 ระดับคือ Lighter, Light, Middle, Dark และ Darker
 ฟังก์ชั่นถ่ายรวมหน้าต้นฉบับ 2 แผ่นลงบนสำเนา 1 แผ่น (2 in 1)
 ระบบปิดพักเครื่องชั่วคราวเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน (Energy saving)
 รองรับต้นฉบับที่เป็นตัวหนังสือ ลายเส้น รูปภาพ ลายดินสอ ตรายางประทับทั้งเป็นแผ่น และรูปเล่ม
 มีระบบจัดเก็บต้นฉบับมาสเตอร์ใช้แล้วได้ถึง 50 แผ่น
 รองรับความยาวของม้วนมาสเตอร์ได้ถึง 90 เมตรต่อม้วน (หรือ 215 มาสเตอร์/ม้วน)
 ระบบช่วยลดปัญหาการป้อนกระดาษซ้อนติดกันด้วยชุดลูกยางคู่ (Double Roller Feeder)
 ฟังก์ชั่นสำหรับพิมพ์งานตามลักษณะต้นฉบับเช่น Text, Text & Picture, Picture & Text, Picture, Screen,Newspaper และ Pencil
 มีระบบพัดลมเป่าทางออกสำเนาช่วยให้หมึกแห้งเร็วขึ้น
 มีฟังก์ชั่นพริ้นท์งานที่เป็นความลับ (Programed Printing Confidentiality Mode)
 รองรับการต่อเชื่อมงานพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย USB Port
 ความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานไฟฟ้า 120 วัตต์
 กระแสไฟฟ้า 220V. 50/60 Hz


Visitors: 614,863