เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ Blue Print BPS-150

 

 

 

 

 

 

 
คุณสมบัติ

1. เป็นเครื่องพิมพ์สำเนำเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง
2. ความละเอียดในกำรสร้างภาพ 300 x 400 dpi.
3. พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาขนาดใหญ่สุด B4
4. รองรับต้นฉบับได้ถึงขนาด A3
5. รองรับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ หรือรูปภาพพร้อมลายเส้นในต้นฉบับเดียวกันที่เป็นแผ่น
6. หน้าจอ LCD แสดงคำสั่งงานและแจ้งเตือนเครื่องเกิดปัญหาขัดข้องเช่น หมึกหมด กระดาษหมด กระดาษติด กระดาษไขหมด
7. สามารถปรับระดับความเข้ม – จางได้ 5 ระดับ (Lightest, Lighter, Standard, Darker, Darkest)
8. สามารถปรับระดับความเร็วในการพิมพ์ได้ตั้งแต่ 55 – 120 แผ่นต่อนาทีได้ 5 ระดับ (55/70/85/105 และ 120)
9. ระบบย่อ-ขยายได้ 7 ระดับ (ย่อ 4 ระดับ, 71%, 81%, 87%, 94% และขยาย 3 ระดับ, 115%, 122%, 141%)
10. ระบบซูมกำหนดการย่อ-ขยายตั้งแต่ 50% - 200%
11. รองรับกระดาษหนาได้ตั้งแต่ 40 - 128 แกรม
12. มีระบบทางเดินกระดาษสั้นเพื่อลดปัญหากระดาษติดบ่อย
13. มีฟังก์ชั่นปรับลดพื้นเงาดำสำเนา (Background gray) โดยสามารถปรับได้ 10 ระดับ
14. มีฟังก์ชั่นตั้งประหยัดหมึก (Ink save)
15. มีปุ่มรีดกระดาษสำเนำออกอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง
16. สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1 - 9,999 แผ่น
17. ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้ 950 แผ่น
18. ถาดรองรับกระดาษทางออกสามารถรับได้ 1,200 แผ่น
19. ระบบ double rollers เพิ่มประสิทธิภาพในการฟีดกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษออกหลายแผ่นติดกัน
20. มีระบบพัดลมเป่าทางออกกระดาษสำเนำเพื่อลดปัญหากระดาษซ้อน และทำให้หมึกแห้งเร็ว
21. มีฟังก์ชั่น Energy Save ตั้งกำหนดระยะเวลาปิดพักเครื่องชั่วคราวตั้งแต่ 1- 60 นาทีเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องนานๆ
22. สามารถต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง (USB Interface)
23. มีปุ่ม Paper Separation สำหรับปรับการกดกระดาษทางเข้ำตามความหนาของกระดาษที่ใช้
24. มีปุ่มปรับระดับความเข้มจางระหว่างพิมพ์ 3 ระดับที่ทางออกสำเนำตามความหนาของสำเนำ
25. ใช้กระแสไฟฟ้ำ 220V AC, 50/60 Hz

 

Visitors: 596,792