เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล

 


  • blue-digital-duplicator-3a-bps-150.jpg
    คุณสมบัติ1. เป็นเครื่องพิมพ์สำเนำเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง2. ความละเอียดในกำรสร้างภาพ 300 x 400 dpi.3. พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาขนาดใหญ่สุด B44. รองรับต้น...

  • bps-550s--.jpg
    คุณสมบัติเครื่อง  เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาเอกสารระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติพร้อมตู้รองเครื่อง ความละเอียดในการสร้างภาพและพิมพ์ 400 x 600 dpi. หน้าจอแบบ LCD แสดงคำสั่งด้วยตัวหนังสือขนาด...
Visitors: 625,126