เครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น Sharp AR-6120NV (20 แผ่น/นาที)

 

1.เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมมัลติฟังก์ชั่น สร้างภาพโดย ระบบเลเซอร์
2. สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 6.4 วนิาที
3. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 25 วินาาที
4. ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว แยกระดับความแตกต่างของโทนสีดำได้ 256 ระดับ
5. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที (A4)
6. สามารถกําหนดจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1- 999 แผ่น
7. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) ขนาด 64 MB
8. หน่วยประมวลผล H8S/2373 24.576 MHz
9. สามารถถ่ายเอกสารจากตน้ฉบับขนาด A6R (4.1” x 5.8”R ) – A3 (11.7” x 16.5”)
10. สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษที่ถาดได้ ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 105 แกรม
11. สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดที่ 1 บรรจุกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 1 ถาด, ถาดที่ 2 บรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 1 ถาดและถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด (รวม 850 แผ่น) มาตรฐาน 
12. สามารถสร้างสำเนา 2 หนา ตั้งแต่ 60 แกรมถึง 105 แกรม
13. ชุดป้อนตน้ฉบบัอตัโนมัติ สามารถรองรับตน้ฉบบัหนา้เดียว 50 แกรมถึง 128 แกรม สาํหรับตน้ฉบับ 2 หนา้ 50 แกรมถึง 105 แกรม
14. สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
15. ระบบการย่อ –ขยายในรูปแบบมาตรฐาน 11 ขนาด หน่วยเมตริก (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%) หน่วยนิ้ว (25%, 50%, 64%, 77%, 95%, 100%, 121%, 129%, 141%, 200%, 400%)
16. ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น (A4 80 แกรม)
17. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเล่มโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม ลายเซ็นต์, รูปภาพ, ตรายาง, แผ่นพิมพ์เขียว,ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอ ภาพต่างๆ ฯลฯ ได้ช้ดเจน
18.สามารถถ่ายเอกสารลงบนกระดาษเขียนแบบ ,กระดาษสี ,แม่แบบสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท (OFFSET MASTER) แผ่นฟิลม์โปร่งใส (TRANSPARENCY)
19.ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (AUTO) และตามความต้องการ โดยสามารถปรับเป็นแบบโหมดรูปภาพ (PHOTO) หรือตัวหนังสือ (TEXT)
20.ระบบแจ้งการขัดข้องและหาจุดผิดพลาดของเครื่อง (SELF-DIAGNOSTIC AND SIMULATION FUNCTION) มีสัญญาณแจ้งส่วนที่ขัดข้องเป็นรหัสบ่งชี้ถึงจุดที่ควรจะแก้ไขได้ทันที23.สัญญาณไฟเตือนโดยอัตโนมัติให้ทราบเมื่อกระดาษติด , กระดาษหมด , ผงหมึกหรือผงเหลก็ไม่พอ
21.ระบบ Electronic Sorting (T-Sort) สามารถจัดเรียงชุดสำเนาแบบไขว้ได้
22.ระบบ Duplex Copying สามารถถ่ายสำเนาสองหน้า
23.ระบบ Scan Once Print Many ช่วยให้ถ่ายสำเนาได้หลายฉบับด้วยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
24.ระบบ XY Zoom การย่อขยายเฉพาะส่วน เลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอนหรือแนวตั้ง เพียงอย่างเดียว
25.ระบบ Dual Page Copy Mode สามารถถ่ายเอกสารที่เป็นหน้าคู่ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว จะได้สำเนา แยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหนัา

คุณสมบัติในการพิมพ์
1.เครื่องพิมพร์ะบบเลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
2. มาตรฐานการพิมพ์โดยการส่งข้อมูลแบบ SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
3. ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที (A4)
4. สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้ (Duplex Print)
5. หน่วยความจำสำหรับการพิมพ์และอุปกรณ์ USB สแกน 256 MB (แชร์)
6. เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลายๆชุด
7. สามารถพิมพ์เอกสารขนาด A5–A3 และขนาด A6R ที่ช่องป้อนกระดาษด้านข้าง
8. สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษสี, กระดาษรีไซเคิล, Label, แผ่นใส (Transparency)
9. รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆได้แก่ Windows Vista/7/ 8/ 8.1
10. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PCL Printer (AR-PB10)
11. รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PS Printer (AR-PB10 และ MX-PK10)
12. ระบบ N-up (2/4/6) สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้า หรือ 4 หน้า และ 6 หน้าลงในเอกสารหน้าเดียว
13. สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ-ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสําเนาที่ใช้ (Fit To Page)
14. สามารถสั่งพิมพ์ลายนํ้า (Watermarks) ลงบนสำเนาได้
15. สามารถหมุนต้นฉบับกลับได้ถึง 180 องศา (Rotate 180 degrees)
16. สามารถพิมพ์ลายเส้นและตัวอกัษรให้ช้ดเจนยิ่งขึ้น (Text To Black/Vector To Black)
17. สามารถบันทึกค่าการพิมพ์ที่ใช้งานเป็นประจำ (User Setting)


คุณสมบัติในการสแกนถาพ
1.คุณสมบัติ สแกนภาพ สี และ ขาว-ดำ  
2.ความละเอียดในการสแกน 600 x 600 dpi
3.ประเภทภาพที่สแกนได้ TIFF, PDF, JPEG

 

แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย

แผงควบคุมที่ออกแบบมาอย่างมีความชัดเจนด้วยแผงหน้าปัด LCD ที่มีขนาดใหญ่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจและเข้าถึงการตั้งค่าและฟังก์ชันต่างๆของ MFP ได้อย่างง่ายดายและใช้งานง่ายทั้งหมด แผงควบคุมยังมีปุ่มสัมผัสเพียงครั้งเดียวที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว และไฟ LED สีแดงและไฟสีเขียว ขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบสถานะเครื่อง

 

Sharpdesk Mobile

Sharpdesk Mobile เป็นแอปพลิเคชันการพิมพ์ / สแกนมือถือ ด้วย Sharpdesk Mobile ผู้ใช้สามารถนำเข้าเอกสารที่สแกน ไปยังโทรศัพท์มือถือของตนเพื่อแสดงตัวอย่างและบันทึก และไฟล์ในโทรศัพท์มือถือสามารถพิมพ์ออกมาจากเครื่อง MFP ส่งเป็นเอกสารแนบทางอีเมลหรือใช้ในแอพพลิเคชันอื่นได้

 


Click ดูรายละเอียด

 

฿27,900
จำนวน:
Visitors: 596,790